Saving Stories Recalls Eddie Arcaro

Lexington, KY – Part Two Of A Retrospective On Legendary Jockey Eddie Arcaro.